Татар лексикологиясе: өч томда / проект җит. М.З. Зәкиев; ред. Г.Р. Галиуллина. – Казан: ТӘһСИ, 2016. – Т. II. – 392 б.

Монография – Татарстан Фәннәр академиясенең Г. Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында тормышка ашырыла торган «Татар лексикологиясе» проектының икенче томы. Әлеге хезмәттә татар теле сүзлек составының килеп чыгышы, генетик катламнары тасвирлана; сүзлек составы кулланылыш даирәсе ягыннан өйрәнелә: гомумкулланылыш сүзләре, чикле кулланылыштагы лексиканың территориаль һәм иҗтимагый яктан бүленгәнлеге, аларның төрләре, функциональ мөмкинлекләре, татар теленең терминологиясе мәсьәләләре хәзерге тел белеме казанышларына нигезләнеп бирелә. Татар теленең сүзлек составы экспрессив-стилистик яктан характерлана, кулланылыш активлыгы турында мәгълүмат бирелә.

Хезмәт тел белгечләренә, аспирантларга, студентларга һәм татар әдәби теле белән кызыксынган киң катлам укучыларга тәкъдим ителә.

Центр перспективных экономических исследований Академии Наук РТ 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан Виртуальный музей-библиотека Академии Наук Республики Татарстан Татарстанский ЦНТИ